Uživatel: nepřihlášen [přihlásit] [registrace]
Pokyny k přihlášení na stránky:

K prvnímu přihlášení je nutno nejprve se zaregistrovat (červené "registrace" v pravo nahoře); pro registrování si zvolíte heslo (když zapomenete, nic se neděje - systém vám pošle nové, to si pak zase můžete změnit). Vzápětí dostanete na svou e-mailovou adresu zprávu, na kterou jen kliknete a jste zaregistrováni.

Údaje, které při registraci zadáte (včetně hesla), můžete kdykoliv změnit kliknutím na červené "nastavení" vpravo nahoře, které se po registraci nebo přihlášení objeví.

Při jakémkoliv dalším přihlašování na stránky kliknete již jen na červené "přihlásit" vpravo nahoře a zadáte mail a heslo.

Registrace respektive přihlášení na stránky vám umožní přihlásit se na konkrétní kurz, poslat reflexi apod.

Případnou žádost o odstranění z databáze (z registrace) zašlete prosím emailem A. Křišťanovi (adresa viz "Kontakt") 

 

Pokyny k přihlášení na kurz:

Jste-li zaregistrováni, resp. přihlášeni na stránky kliknete na červené "zobrazit/přihlásit" u konkrétního termínu v rubrice "Kurzy" a jen odkliknete přihlášku. Při přihlášení na první kurz napište prosím do příslušné rubriky stručný motivační dopis; v případě žádosti o ubytování na předchozí noc vyplňte přibližnou dobu příjezdu.

Odesláním přihlášky souhlasíte s tím, že Psin z.s. eviduje pro potřeby kurzu vaše osobní a kontaktní údaje. 

Jste-li přihlášeni, dostanete zpravidla týden před zahájením akce mail s podrobnostmi o příjezdu a pod.

Potřebujete-li se z naléhavého důvodu odhlásit, oznamte to prosíme  e-mailem A. Křišťanovi (adresa viz "Kontakt")

 

Reflexe:

Reflexe po akci zapisujte prosím do formuláře, který se vám objeví u seznamu kurzů po kliknutí na "nastavení" vpravo nahoře.

Informace o vlastních přihláškách:

Po kliknutí na "nastavení" vpravo nahoře se vám objeví kurzy na kterých jste přihlášeni.

 

Obecné informace pro kurzy:

Místo konání a podrobnosti k ubytování jsou uvedeny vždy u konkrétního kurzu v "Přehledu kurzů".

Velikost skupiny: cca 20 účastníků

 

Víkendové kurzy:

začínají v sobotu v 8.00 hod (možnost objednat ubytování již na noc z pátku). Pozdější nástup není akceptován. Program je organizován v blocích  (9 - 12 a 15 - 18  a 19-21hod). Končí se v neděli ve 12.00.
Doporučuje se: volný sportovní oděv a obuv, přezůvky, plavky (v blízkosti gymnázia v Krumlově je bazén; jinde se možnost také najde). Během sobotního odpoledne je čas na sportovní aktivity.

Účastnický poplatek (nezahrnuje ubytování a stravování): 1 500,- Kč. Platit je možné převodem na účet (viz formulář přihlášky), případně v hotovosti na kurzu; stornopoplatky vždy převodem.


Týdenní kurz: 

5 dní, začátek vždy první den v 8.00, konec pátý den ve 12.00; většinou je možné objednat již nocleh ze dne předcházejícího začátku (prosíme vyznačit), vše ostatní obdobné víkendům.

 

Účastnický poplatek (bez ubytování a stravování): 4 500,- Kč; . Platit je možné převodem na účet (viz formulář přihlášky), případně v hotovosti na kurzu; stornopoplatky vždy převodem.

Stornopoplatky: Při odřeknutí 7 dní před začátkem kurzu požadujeme uhradit stornopoplatek na účet Psin z.s. (242357432/0300), váš variabilní symbol je uveden na webovém formuláři přihlášky, stornopoplatek v případě
týdenního kurzu činí 800,- Kč; v případě víkendu činí 300,- Kč.

 

 

Výcvik v programu Integrované psychoterapie 

PSIN z.s. získal certifikaci ČAP pro psychterapeutický výcvik "Integrovaná psychoterapie, Knobloch, Knoblochová" s platností pro období říjen 2019 - říjen 2026.

 

Psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii je plánován v souladu s požadavky ČAP. Výcvik je určen pro absolventy  (případně studenty) humanitních oborů. Věková hranice je stanovena od 23 let. 

 

Průběh výcviku v Integrované psychoterapii Knobloch, Knoblochová

1. Přihlášení
- Zaslání přihlášky a motivačního dopisu na email psin21(zav)psin.cz
- Přihlášení na vypsaný kurz IP – týden nebo víkend
- Aktivní vystoupení v průběhu kurzu
- Následný přijímací pohovor s lektory


Základní podmínky:
Psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii je plánován v souladu s požadavky ČAP.
Výcvik je určen pro psychology pracující v různých odvětvích, pro sociální pracovníky, vysokoškolsky
vzdělané odborníky jiných humanitních oborů v pomáhajících profesích.
 Věk je stanoven minimálně na 23 let v době nástupu do výcviku.

 Podmínkou pro dosažení kvalifikace terapeut je dokončení vysokoškolského studia
magisterského stupně nejpozději v době ukončení výcviku.

 

2. Podpis smlouvy
V případě přijetí do výcviku uchazeč podepíše závaznou smlouvu o zajištění výcviku, s následujícím
závazkem:
- Účast na všech předepsaných akcích v daném ročníku – jedno týdenní, dvě víkendová setkání
a jedna dvoudenní teoretická přednáška. V případě závažných důvodů neúčasti budou
chybějící hodiny doplněny na jiném kurzu pořádaném společností PSIN, z.s.
- Pravidelná platba 22. 000,- Kč na začátku každého ročníku (od roku 2023)
- Plnění všech zadaných úkolů.

3. Průběh výcviku

První tři roky výcviku jsou sebezkušenostní ve skupinové dynamice. Důraz je kladen na získání
teoretických znalostí z IP a získávání sebezkušenosti, tj. prohloubení sebepoznání, získávání náhledu
– uvědomění si psychosociálních souvislostí vlastního chování a prožívání. V průběhu tříletí
frekventanti zpracovávají témata z teorie IP a vypracovávají referáty z povinné literatury. Seznamují
se s metodami IP prostřednictvím vlastního prožitku a učí se s nimi pracovat.
V případě zvládnutí závěrečných zkoušek a doporučení lektorů k pokračování ve výcviku navazuje
druhý stupeň výcviku v trvání dvou let. Frekventanti nacvičují základní terapeutické dovednosti,
pokračují v sebezkušenosti, kdy dochází k prohloubení sebepoznání, uplatňují teoretické koncepty IP
v praxi. Jejich práce na skupině je průběžně supervidována výcvikovými lektory a supervizorem. Dále
probíhá supervize v oblasti terapeutické práce s klienty a samostatná práce na kazuistice.
V této části výcviku je nezbytná práce s klientem metodami IP a zpracování jeho kazuistiky.

4. Zakončování jednotlivých stupňů
Na konci prvního stupně (po třech letech a při splnění všech zadaných úkolů) frekventanti:
- zpracovávají zadané základní teoretické okruhy
- absolvují písemnou zkoušku a následný pohovor
- písemně zpracují vlastní sebezkušenost a diskutují o ní ve výcvikové skupině
- podrobují se závěrečnému hodnocení výcvikovými lektory a supervizorem
- dosahují stupně koterapeut IP, nemohou pracovat samostatně, ale pouze pod
vedením terapeuta IP. V případě, že nebudou splňovat podmínky pro další stupeň výcvik
ukončí.
Ke konci druhého stupně frekventanti:
- odevzdávají a obhajují dvě kazuistiky
- osobní – reflektují sebezkušenost, vlastní sebepoznání, posuny v myšlení, náhled na
své chování a prožívání. Eventuálně popíší vlastní korektivní zkušenost (emocionální,
kognitivní, konativní) a případné zlepšení kvality vztahů.
- klientskou – popisují práci s klientem – volbu postupů, metod a technik IP.
- absolvují závěrečné zkoušky.
Účastníci, kteří mají dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oborech psychologie
nebo jiného humanitního směru (tzv. pomáhající profese) a zdárně zakončí celý výcvikový program,
dosahují stupně terapeut Integrované psychoterapie. Získávají způsobilost k samostatnému výkonu
terapeuta IP a předpokládá se další supervize jejich terapeutické práce.


5. Další profesní rozvoj
I po ukončení výcviku mohou absolventi zůstat v kontaktu se svými lektory. Po dohodě se mohou
kdykoliv zúčastnit otevřené skupiny, případně jiných akcí institutu.
Další možností je stát se asistentem lektorů a pravidelně si prohlubovat své zkušenosti
v psychoterapii na akcích pořádaných společností PSIN, z. s.


 

 

 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝCVIKU

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Objednavatel: 

Příjmení, jméno, titul: 

Datum narození: 

Adresa: 

Číslo OP: 


Dodavatel: 

Psychoterapeutický institut, z. s.

Mlýnská 496/58

691 46 Ladná

IČ: 750 99 161
Právní forma: zapsaný spolek 

Zastoupený členem výboru: 


(dále také společně „Smluvní strany“, případně jako Objednatel a Dodavatel) uzavírají níže uvedeného dne na základě skutečné, svobodné a vážné vůle tuto smlouvu o vzdělávání v uceleném vzdělávacím cyklu Psychoterapeutického výcviku v systému Integrované psychoterapie, Knobloch, Knoblochová. 

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Komplexní psychoterapeutický výcvik představuje ucelený systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu v systému Integrované psychoterapie, Knobloch, Knoblochová, který je akreditován jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii u České asociace pro psychoterapii (ČAP). 

Cílem psychoterapeutického výcviku je rozvoj osobnostních kvalit a současně dosažení ucelených vědomostních a profesních dovedností, které zajistí kvalitní psychoterapeutickou práci s klientem.

Smluvní strany berou na vědomí, že výcvik je rozdělen na dva stupně. První stupeň výcviku je po třech letech zakončen písemnou a ústní zkouškou z teoretických znalostí s ohledem na aplikaci teorie do jejich profesní praxe a získávají profesní označení koterapeut.

Na úspěšné zvládnutí prvního stupně navazuje druhý stupeň výcviku v trvání dvou let. Na jeho konci obhajuje objednatel dvě případové studie – kazuistiky. Jednu kazuistiku zpracovává objednatel sám o sobě, kdy reflektuje sebezkušenost, vlastní sebepoznání, posuny v myšlení, náhled na své chování a prožívání. Eventuálně popíše vlastní korektivní zkušenost (emocionální, kognitivní, konativní) a případné zlepšení kvality jeho vztahů. Druhá kazuistika je z klinické praxe objednatele.  V praktické části (v kazuistikách) by měl objednatel prokázat uchopení a zvládnutí terapeutické práce v praxi, prokázat schopnost pracovat metodami a technikami Integrované psychoterapie. Poté absolvuje závěrečné zkoušky. Na závěr celého výcviku a po zdárném splnění všech požadavků dosáhne objednatel stupně terapeut IP.

První stupeň obsahuje 255 hodin sebezkušenosti, 135 hodin teorie a minimálně 27 hodin supervize.

Druhý stupeň doplňuje o dalších 170 hodin sebezkušenosti, 90 hodin teorie a 78 hodin supervize.

Kompletní výcvik má tedy 650 výcvikových hodin a 105 hodin supervize, přičemž případná absence se neomlouvá.

V případě neúčasti na výcviku je nezbytné chybějící hodiny si doplnit s jinou skupinou, případně v následujícím roce. Jestliže dojde z jakýchkoliv důvodů k přerušení výcviku, je nezbytné zahájit jeho pokračování nejpozději do tří let od přerušení. Jestliže objednatel do tří let nezahájí v pokračování výcviku, tak se má za to, že výcviku zanechal.

  II. ZPŮSOB PLNĚNÍ A UKONČENÍ 

K získání osvědčení o ukončení uceleného akreditovaného psychoterapeutického vzdělávacího programu je nezbytné:

  1. Úspěšně zvládnout první stupeň výcviku, kdy na základě vlastní praxe a zkušeností zpracuje objednatel zadané otázky z teorie, úspěšně zvládne písemnou i ústní zkoušku z teoretických znalostí IP a současně bude lektory a supervizorem doporučen k pokračování výcviku ve druhém stupni.

Objednavatel bere na vědomí, že v případě nezvládnutí teoretické zkoušky, případně nedoporučení lektorem či supervizorem bude jeho výcvik ukončen. Pokud zvládne teoretickou zkoušku, pak stupněm koterapeut IP.

 

2. Na konci druhého stupně obhajuje objednavatel dvě případové studie. První zpracovává na svoji osobnost, kde objednatel reflektuje sebezkušenost, vlastní sebepoznání, posuny v myšlení, náhled na své chování a prožívání. Eventuálně popíše vlastní korektivní zkušenost (emocionální, kognitivní, konativní) a případné zlepšení kvality jeho vztahů. Druhá kazuistika je ze samostatné praxe frekventantů.  V praktické části (v kazuistikách) by měl objednatel prokázat uchopení a zvládnutí terapeutické práce v praxi, prokázat schopnost pracovat metodami a technikami Integrované psychoterapie. Poté absolvuje závěrečné zkoušky. Na závěr celého výcviku po zdárném splnění všech požadavků dosahují stupně terapeut IP.

 

3. V případě, že objednatel nebude s rozhodnutím v prvním či druhém stupni souhlasit, tak se může proti němu odvolat k výboru společnosti PSIN, jako nositeli certifikace výcviku. Ten může rozhodnutí lektorů a supervizora potvrdit, případně může navrhnout jiné řešení sporu.

 

4. Veškeré materiály k výcviku, které osvědčují kompletnost uskutečněného výcviku stejně jako osvědčení a potvrzení o absolvování jednotlivých stupňů budou uchována ve společnosti PSIN, z. s. po dobu 10let. Za evidenci vlastních výcvikových hodin zodpovídá objednatel. Na základě žádosti objednatele je dodavatel povinen absolvované hodiny potvrdit.

 

5. Objednatel svým podpisem uděluje dodavateli svůj výslovný souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů, zpracovával následující údaje: Jméno a příjmení, datum narození, číslo OP, email a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci objednatele a pro komunikaci s ním během výcviku. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nebudou poskytnuty třetí osobě a tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například prokazatelným zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. 

 

6. Účastník výcviku odpovídá za svůj zdravotní stav včetně duševního. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží, které by si vyžádaly nebo vyžádají odbornou pomoc, je účastník povinen tyto skutečnosti předem či v průběhu výcviku oznámit lektorům, kteří vedou jeho výcvik. Dále účastník bere na vědomí, že výcvik má vzdělávací charakter a jeho cílem není psychoterapeutická pomoc účastníkům. Účastník výcviku souhlasí s Etickým kodexem EAP/ČAP, který je nedílnou součástí této smlouvy.

 

III. ZPŮSOB A VÝŠE HRAZENÍ


Finanční podmínky výcviku jsou stejné pro všechny účastníky. 

Poplatky jsou počítány na jednotlivé ročníky a platbu je možno rozložit do dvou splátek, které jsou splatné do konce února a do konce července daného roku.

Roční poplatek činí částku 22.000 Kč a zahrnuje plánované aktivity zajišťující sebezkušenost i rozvoj teoretických vědomostí a skupinovou supervizi.

V případě řádně zvládnutého kompletního výcviku v trvání pěti let je celková částka stanovena na 110.000 Kč.

Jestliže objednatel bude absolvovat náhradní termíny, potom je cena na víkend stanovena na 1.500 Kč a týdenní setkání 4.500 Kč.

Platba za každý ročník musí být provedena do stanoveného termínu převodem na účet dodavatele. Při opožděné platbě je účtováno penále 0,5 % z placené částky za každý započatý týden po termínu zaplacení.

V případě okolností hodných zvláštního zřetele je možné předem požádat výbor spolku o prominutí penále, či jiný platební režim.

 

IV. PLATNOST SMLOUVY


Datum podpisu smlouvy: 

Smlouva končí: 

  1. dnem uzavření či ukončení výcviku 
  2. dnem vystoupení, případně zanechání objednavatele výcviku
  3. porušením podmínek daných ve smlouvě ze strany objednavatele
  4. dohodou objednatele s dodavatelem


Smlouva se řídí právními předpisy obsaženými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.……………………….………………………………. ………….…………………………………………………

Objednatel: jméno, příjmení a podpis Za dodavatele: jméno, příjmení a podpis 

© 1998-2023 Psychoterapeutický institut z.s.
443